iPhone 7 Plus Quốc tế Fullbox chưa kích hoạt – IMORE STORE